ชื่อ - นามสกุล :นางธนพร แสงนูญ
ตำแหน่ง :หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่หลัก :หน.งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา