ชื่อ - นามสกุล :นายปัณณทัต ใจหล้า
ตำแหน่ง :หน.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หน้าที่หลัก : หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน