ชื่อ - นามสกุล :นายประพัทธ์ บุญเซี่ยม
ตำแหน่ง :หน.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.งานวิจัย