ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ หมื่นระย้า
ตำแหน่ง :หน.งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.งานวัดผลและประเมินผล