ชื่อ - นามสกุล :นายชัยสิทธิ์ สง่างาม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ