ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์
ตำแหน่ง :หน.งานกิจกรรมฯ
หน้าที่หลัก :หน.งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.งานประชาสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน.กิจกรรมฯ